กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
 
ส่งมอบทรายอะเบทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันรุ่งเรืองตำบลน้ำมวบ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งมอบทรายอะเบทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันรุ่งเรืองตำบลน้ำมวบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี 
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียก (ถังหลุม) ในชุมชน
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียก (ถังหลุม) ในชุมชน 
กิจกรรมลงตรวจประเมินครัวเรือนที่เข้าร่วมประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมลงตรวจประเมินครัวเรือนที่เข้าร่วมประกวดครัวเรือนต้นแบบ 
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา 
กิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของ อบต.น้ำมวบ
กิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของ อบต.น้ำมวบ 
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย คืนถังขยะให้อบต.ภายนอกองค์กร
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย คืนถังขยะให้อบต.ภายนอกองค์กร 
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของอบต.น้ำมวบ
กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของอบต.น้ำมวบ 
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านสันรุ่งเรือง
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านสันรุ่งเรือง  
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านน้ำมวบ
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านน้ำมวบ 
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผุ้สูงอายุเพื่อการผลิตและจักสานบ้านสันนาเคียน
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผุ้สูงอายุเพื่อการผลิตและจักสานบ้านสันนาเคียน 
โครการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ Bigclening day
โครการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ Bigclening day 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำมวบ
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำมวบ 
ประมวลภาพออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประมวลภาพออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.น้ำมวบ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อบต.
โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.น้ำมวบ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อบต.  
โครงการอบรมบูรณาการร่วมกันระหว่าง กศน.และ อบต.น้ำมวบ
โครงการอบรมบูรณาการร่วมกันระหว่าง กศน.และ อบต.น้ำมวบ  
ประมวลภาพออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย นอกพื้นที่ ประจำปี2562
ประมวลภาพออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย นอกพื้นที่ ประจำปี2562 
กิจกรรม อบต.น้ำมวบ ร่วมกับราษฎรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำปุ๊ใส(บ้านน้ำปุ๊สามัคคี)
กิจกรรม อบต.น้ำมวบ ร่วมกับราษฎรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำปุ๊ใส(บ้านน้ำปุ๊สามัคคี) 
ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
อบรมให้ความรู้แนวทางปฎิบัติ 5 ส. อบรมพนักงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประมวลจริยธรรมพนักงาน
อบรมให้ความรู้แนวทางปฎิบัติ 5 ส. อบรมพนักงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประมวลจริยธรรมพนักงาน 
จัดทำแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
จัดทำแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ"ปณิธานตามรอยเท้าพ่อ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
กิจกรรม อบต.น้ำมวบ ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้าน ม.6
กิจกรรม อบต.น้ำมวบ ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้าน ม.6 
กิจกรรมมอบพระพุทธรูปสำหรับบูชาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน และส่วนราชการใกล้เคียง
กิจกรรมมอบพระพุทธรูปสำหรับบูชาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน และส่วนราชการใกล้เคียง 
ประชุม อปท.สัญจร
ประชุม อปท.สัญจร 
 โครงการอาหารเพื่อสุขภาวะ
โครงการอาหารเพื่อสุขภาวะ 
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง 
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615