กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  คู่มือประชาชน (การชำระภาษีบำรุงท้องที่)    
     -  คู่มือสำหรับประชาชน  doc120160516090736.docx   16-05-2562  146
  คู่มือประชาชน (การขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    
     -  คู่มือสำหรับประชาชน  doc120160516090838.docx   16-05-2562  99
  คำตั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
     -  คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  doc120200619104235.docx   19-06-2562  0
  รายงานผลการบริการร้องเรียน ร้องทุกข์    
     -  รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ตามภารกิจหลักของ อบต.  doc120200619104533.docx   19-06-2562  0
  คำตั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560    
     -  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560  doc120180522020732.docx   22-01-2561  8
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63    
     -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  doc120180610212842.docx   10-06-2561  0
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปี 60    
     -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.  doc120180610213200.ปี 60   10-06-2561  3
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2561    
     -  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561  doc120190603234545.docx   25-02-2561  0
  รายงานการประชุมพนักงานร่วมฝ่ายบริหาร ปี 61    
     -  รายงานการประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับพนักงาน ปี 61  doc120190603234856.docx   25-02-2561  0
  รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 61    
     -  รายงานสถานะทางการเงิน ปี 61  doc120190604012037.pdf   22-10-2561  1
  ข้อมูลรับรับ -รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 61    
  รายงานผลการตรวจสอบจาก ปปช. สตง ประจำปี 61    
  รายงานผลความพึงพอใจในการบริการ อบต.น้ำมวบ    
     -  รายงานผลความพึงพอใจในการบริการของ อบต.น้ำมวบ  doc120200619132803.doc   19-10-2562  1
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.น้ำมวบ    
     -  มาตรการสร้างจิแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตสำนึกและความตระหนัก  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกฯ   01-07-2563  0
     -  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   01-07-2563  0
     -  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้ม่ส่วนได้ ส่วนเสีย มีสาวนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้คุลพินิจ   01-07-2563  0
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 61 - 64 อบต.น้ำมวบ    
     -  การป้องกันการทุจริตของ อบต.น้ำมวบ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต61-64 แบบประเมินตนเองSAR   01-07-2563  0
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615