กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่3/60
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  [ 20-08-2562 ]การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี
  [ 20-08-2562 ]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน
  [ 20-08-2562 ]การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 20-08-2562 ]ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.
  [ 20-08-2562 ]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน
  [ 20-08-2562 ]แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
  [ 20-08-2562 ]กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 
  [ 20-08-2562 ]การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 20-08-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม
  [ 20-08-2562 ]การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 16-08-2562 ]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 
  [ 16-08-2562 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ 
  [ 16-08-2562 ]การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
  [ 16-08-2562 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน
  [ 16-08-2562 ]รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ (แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน) 
  [ 16-08-2562 ]ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
  [ 16-08-2562 ]การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 15-08-2562 ]เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท. 
  [ 15-08-2562 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
  [ 15-08-2562 ]การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. 
  [ 15-08-2562 ]แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น 
  [ 15-08-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  [ 15-08-2562 ]การประชุมตัวแทนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562
  [ 15-08-2562 ]คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 
  [ 15-08-2562 ]สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน 
  [ 15-08-2562 ]แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและครูผู้ดูแลเด็ก 
  [ 15-08-2562 ]การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ/นวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียน ระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน 
  [ 14-08-2562 ]แจ้ง อปท. ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
  [ 14-08-2562 ]แจ้งกำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) แจ้ง ทถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน 
  [ 14-08-2562 ]การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลตำบล ที่อยู่ในอำเภอนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
  [ 14-08-2562 ]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 
  [ 14-08-2562 ]การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 14-08-2562 ]แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
  [ 13-08-2562 ]การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  [ 13-08-2562 ]ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
  [ 13-08-2562 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 13-08-2562 ]ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 13-08-2562 ]การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค
  [ 13-08-2562 ]ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 13-08-2562 ]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย
  [ 13-08-2562 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 13-08-2562 ]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 13-08-2562 ]การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสุนนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
  [ 09-08-2562 ]แจ้งการสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์และการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ผ่านระบบ Online 
  [ 09-08-2562 ]ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
  [ 09-08-2562 ]การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดละ1 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 08-08-2562 ]ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  [ 08-08-2562 ]เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพกลุ่ม Clusters ส่งแผนดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters 
  [ 08-08-2562 ]แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 08-08-2562 ]การขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน
  [ 08-08-2562 ]ส่งประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน
  [ 08-08-2562 ]งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 
  [ 07-08-2562 ]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  [ 07-08-2562 ]กำหนดจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่า่นเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค
  [ 07-08-2562 ]กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)
  [ 07-08-2562 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
  [ 07-08-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข"
  [ 07-08-2562 ]การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
  [ 07-08-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 07-08-2562 ]แจ้ง อปท. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแผน 4 ปี ในระบบ e-plan ขั้นตอนอนุมัติแผนจนถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%  
1 2 3
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615