กระดานถาม-ตอบทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลประชากรตำบล
 แผนที่ อบต.น้ำมวบ
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน อบต.
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2564)
 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564)
 แผนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มระดับชุมชนตำบลน้ำมวบ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ITA
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การลดขึ้นตอนการปฎิบัติงาน
 บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประปา
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ ลือเลื่องเจ้าพ่อช้างงาแดง แหล่งส้มเขียวหวาน นมัสการพระธาตุแดนทอง ล่องแก่งน้ำว้า สินค้าเครื่องจักรสาน ชมธารน้ำพุใส อำไพถ้ำสาลี่ มิตรไมตรีชายแดนไทย-ลาว
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางชลิดา   เรืองรอง
นางชลิดา เรืองรอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางปวีณา  วรกิจ
นางปวีณา วรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางนลินธรณ์ อมรอิสราศักดิ์
นางนลินธรณ์ อมรอิสราศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
นางยุพิน ท้าวอินทร์
นางยุพิน ท้าวอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
นางประทุมทิพย์ แปงสุทะ
นางประทุมทิพย์ แปงสุทะ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางบุษบา จันทร์เพ็ญ
นางบุษบา จันทร์เพ็ญ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางวันเพ็ญ จอมมานพ
นางวันเพ็ญ จอมมานพ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางพรพิมล มาดา
นางพรพิมล มาดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางบุษบา รอดเรืองคุณ
นางบุษบา รอดเรืองคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางสาวนิธิพร เขียวทิพย์
นางสาวนิธิพร เขียวทิพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ
นางนันพะกา เรืองน้อย
นางนันพะกา เรืองน้อย
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี่
นางพลับพลึง ไชยแก้ว
นางพลับพลึง ไชยแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี่
นางธนัญญา มารัด
นางธนัญญา มารัด
ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี่
นางสาววิไลลักษณ์ แปงกันยา
นางสาววิไลลักษณ์ แปงกันยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปี้
นางสาวสัจสดาพร บัติแก้ว
นางสาวสัจสดาพร บัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปี้
นางอรุณ จำปาสิงห์
นางอรุณ จำปาสิงห์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดไร่
นางนงลักษณ์ ธรรมรักษา
นางนงลักษณ์ ธรรมรักษา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดไร่
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 08-9956-9768 , โทรสาร 0-5471-8962 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615